Veritaban? Ba?lant? Hatas?

Sistem ile veritaban? aras?nda ba?lant? sorunu ya?an?yor!

Lütfen veritaban? ba?lant? ayarlar?n?z? kontrol ediniz. Veritaban? ba?lant?s?n?n yap?ld??? ayar dosyas? a??a??da yazmaktad?r.

Kök Dizin Üzerinden /baglan.php

Kendinize Göre Ayarlaman?z Gereken K?s?mlar;

$vt_kullanici : Veritaban? ba?lant?s? için gerekli kullan?c? ad?.
$vt_paralo : Veritaban? ba?lant?s? için gerekli kullan?c? ad?na ait parola.
$vt_isim : Ba?lanmak istedi?iniz veritaban?n?n ad?.
$vt_sunucu : Veritaban?na ba?lan?lacak sunucunun adresi.

KolayWeb Internet Hizmetleri - KWI Solutions